Definities
Verhuurder: Old Time Favourites, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62708139.
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Old Time Favourites.
Overeenkomst: Elke overeenkomst die is gesloten tussen Verhuurder en Huurder.

 

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Old Time Favourites, evenals op overeenkomsten gesloten met de huurder, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst
2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten, verschrijvingen en aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Old Time Favourites niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3 – Wijzigen van de overeenkomst
3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
3.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Old Time Favourites de huurder hierover van tevoren inlichten.
3.3 Old Time Favourites behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de huurder door te berekenen. Old Time Favourites is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de huurder mede te delen en toe te lichten.
3.4 Bovendien mag Old Time Favourites het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en niet toerekenbaar is aan Old Time Favourites, dat in redelijkheid niet van Old Time Favourites mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Old Time Favourites zal de huurder in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Old Time Favourites zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 4 – Legitimatie 
4.1 De huurder dient bij het afhalen of het ontvangen van het gehuurde goed zich op verzoek van de verhuurder door middel van een wettig legitimatiebewijs te kunnen legitimeren.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
5.1 De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging van de gehuurde materialen gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren daarvan tegen vervangingswaarden dienen te vergoeden. Ook eventuele reparatiekosten worden aan de huurder in rekening gebracht.
5.2 De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige directe en/of indirecte schade van de huurder, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

 

Artikel 6 – Verplichtingen Huurder
6.1 De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bepalingen van de Algemene (huur) voorwaarden en eventuele bedrijfsvoorschriften te gebruiken en daarbij:
a. de verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.
b. aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en de verhuurder daarvan te vrijwaren.
c. onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.
6.2 De huurder wordt geacht direct na ontvangst van het door hem gehuurde op gebreken in het normale functioneren te controleren.

 

Artikel 7 – Betaling en waarborgsom
7.1 De huurder ontvangt binnen 14 dagen na de gesloten overeenkomst (schriftelijk of telefonisch) een factuur. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
7.2 De huurder die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Old Time Favourites is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.
7.3 De waarborgsom bedraagt €100,- ongeacht het huurbedrag.
Dit bedrag dient na het ontvangen van de tweede deelfactuur betaald te worden en wordt teruggestort zodra de spullen in dezelfde conditie als geleverd, zijn ontvangen.

 

Artikel 8 Beëindiging of annulering van de overeenkomst
8.1 Old Time Favourites heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/ te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
8.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Old Time Favourites op de huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien Old Time Favourites de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8.3 Indien de huurder een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Old Time Favourites gemaakte kosten als gevolg van deze annulering in zijn geheel door huurder vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 30% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor de levering, of 50% van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de levering, of 70% van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering.
8.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Old Time Favourites, zal verhuurder in overleg met huurder zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan huurder toerekenbaar zijn.
8.7 Bij het einde van de overeenkomst zal het gehuurde in dezelfde staat als waarin het verstrekt is en gereinigd weer ter beschikking van de verhuurder moeten worden gesteld. Eventuele reinigingskosten bedragen €30,- per uur.

 

Artikel 9 – Toepasselijk Recht
Op elke overeenkomst tussen verhuurder en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 10 – Omgang met verhuuritems 
De huurder dient zorgzaam en netjes met de verhuuritems om te gaan. Spullen dienen binnen en droog bewaard te worden. Huurder dient de spullen schoon in te leveren, servies en glas dient de huurder af te wassen en droog in te leveren. Wanneer bovenstaande plichten niet worden nagekomen, is Old Time Favourites gerechtigd om kosten voor schade en/of verlies in rekening te brengen bij de huurder.